פרק כד לחם הפנים והשמן למאור, חילול השם וחוקי מידה כנגד מידה