פסוקים ה-ו — קורבן הפסח וחג המצות

] כג , ה [ " קורבן פסח " — חז " ל אומרים על הכתוב בספר שמות ( יב , יג , כג ) שפירוש המילה " פסח " הוא הגנה בלבד ( כדעה ראשונה במכילתא פסחא ז , עמ ' : 24 " אין פסיחה אלא חיים " ) , על פי ישעיה לא , ה : " כצפ ֳרִ ים עפות כן יגן ה ' צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט " . בכל המקורות הקדומים , זבח הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים ( שמות יב , א - יג , יד - כ , כא - כח , מ - נא ; יג , ג - י ; ויקרא כג , ה , ו - ח ; במדבר כח , טז , יז - כג ) , הפעם הראשונה שהחגים משולבים יחד היא בספר דברי הימים ( ב טז , א - ז ) וכן במקורות בתר גלותיים ( יחזקאל מה , כא ; עזרא ו , כ - כב ; דברי הימים ב ל , ב , ה , יג , טו ; לה , יז ) . העדויות ששני החגים היו נפרדים ברורות . הקרבת קורבן הפסח מחייבת טהרה , ואילו אכילת המצות אינה מחייבת טהרה . ישראל וגר ( שמות יב , מח ; במדבר ט , יד ) חייבים לבער כל חמץ מביתם ולאכול מצות במקום לחם במשך שבעה ימים ( לדוגמה שמות יב , טו - כ ) . אפילו אנשים טמאים שנטמאו בטומאת המת ( במדבר ט , ו ) יכולים למלא את מצוות חג המצות בביתם , אף שאינם יכולים לעלות לרגל למקדש כדי לזבוח את ז...  אל הספר
מוסד ביאליק