פסוקים לא-לג — תוכחה

] כב , לב [ " ו לֹ א תחללו " — אברבנאל טוען שהוראה זו מכוונת לכוהנים . קשה להניח שאכן כך הוא , שכן הגאולה שגאל אלוהים את ישראל כשגאלם ממצרים ( פסוק לג ) חובקת את כל העם . האם כל חוקי האלוהים כלולים בתוכחה זו , כפי שמציע הופמן ( ב , עמ' (? 84 גם הפעם נענה בשלילה : שמונה עשר המופעים האחרים של " חילול שם ה "' בספר הקדושה תמיד מתייחסים להקשר מסוים ( מילגרום , פולחן ומצפון , עמ ' 86 הע ' , ( 302 וגם כאן הכוונה להקשר המידי , כלומר בהתייחס לאחריותו ההכרחית של איש ישראל בהקרבת הקורבנות בכל הקשור לבעל חיים שיש בו מום ( פסוקים יז - כה ) , גילו המינימלי של בעל החיים שיוקרב ( פסוק כז ) , שחיטתו ( פסוק כח ) ואכילתו ( פסוקים כט - ל ) ואחריותם ההכרחית של הכוהנים להשגיח על כל אלה . " ונקדשתי בתו ךְ בני יש רָ אל " . אלוהים מתקדש כאשר עם ישראל מקיים את מצוותיו ( פסוק לא ) . אין כאן אמירה שקדושת האל גדלה ( כהצעתו הנועזת של קנוהל , מקדש הדממה , עמ ' . 183 וראו גם קוגלר , עמ ' , ( 16 אלא ישראל מקפידים יותר במניעת חילול שמו ( ויקרא כא , ח ) , והתוצאה היא שנראה כאילו קדושת האל גדלה . 1 אניטה תמרי במכתבה אלי ...  אל הספר
מוסד ביאליק