פסוקים כו-ל — עוד אמות מידה לבעלי חיים הראויים לקורבן

יונק ! קושי זה מצוי גם בחוקים אחרים שההסבר להם הומניטרי ( מילגרום , ויקרא א , עמ' . 739 - 738 וראו פסוק כח ) , ואנחנו עדיין מצפים להסבר שיניח את הדעת . ] כב , כח [ גם בפסוק זה ניכרת חולשתו של ההסבר ההומניטרי : אין לשחוט את השה ואת אמו באותו יום ( הסבר הומניטרי מופיע בויקרא רבה קדושים כז , יא ; בדברים רבה תצא ו , א [ על שילוח הקן ] ובמיוחס ליונתן ) אך מותר לעשות זאת יום אחר יום ; וכך גם מצוות שילוח הקן ( דברים כב , ו ) מתירה לקחת את הציפור לחוד ואת הביצים או הגוזלים לחוד . זאת ועוד , התנאים גינו את מי שמציע בתפילותיו הסבר הומניטרי למצוות התורה : " האומר [ מתפלל ] על קן ציפור יגיעו רחמיך , ועל טוב ייזכר שמך , מודים מודים משתקין אותו" ( ברכות ה , ג ; והשוו מגילה כה , ע " א ) . דברי חז " ל מהדהדים ביד החזקה של הרמב " ם ( הלכות תפילה ט , ז ) , שמוסיף " מפני שמצוות אלו גזירת הכתוב הן , ואינן רחמים . שאילו היו מפני הרחמים לא התיר לנו שחיטה כל עיקר " . ואולם במורה נבוכים כותב הרמב " ם " כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד בתור סייג והרחקה פן יישחט הולד לנוכח האם , דבר שיש בו צער גדול לבעל – הח...  אל הספר
מוסד ביאליק