ד. מין ואוכל

אופיו הדינמי של ספר הקדושה ניכר בתפיסתו את המרחב והוא כולל גם את החלוקה המשולשת : האנושות כולה , ישראל וכוהנים ; סיכום סכמטי של נקודות אלה מופיע להלן באיור . 6 ספר הקדושה משמר מסורת עתיקה שלפיה מחנה ישראל כולו , בהיותו במדבר , לא היה יכול לשאת טומאה חריפה ( במדבר ה , א - ד ; והשוו לא , יט ) . מסורת זו מתבטאת גם במקור המשנה תורתי ( D ) המציין במפורש שעל המחנה להישאר קדוש ( דברים כג , י - טו ) . ואולם ספר הקדושה מרחיב תפיסה זו הרחבה לוגית ועקיבה אל מקום המגורים העתידי של עם ישראל — אל הארץ המובטחת . מכאן שטומאות שעם ישראל יוצר כאשר הוא עובר על איסורים שאסר האל — הן איסורים מוסריים והן איסורים פולחניים — מטמאות לא רק את המקדש , אלא את הארץ כולה . אלוהים שוכן בארץ וגם במקדש ( לדוגמה ויקרא כה , כג ; כו , יא ; והשוו יהושע כב , יט ; הושע ט , ג - ד ) , וכיוון שכך , אין הארץ יכולה לשאת טומאה ( לדוגמה ויקרא יח , כה - ל ; והשוו במדבר לה , לג - לד ) . לא מקרה הוא אפוא שספר הקדושה קורא לכל מי שגר בארץ ישראל — לישראל ולגר כאחד — לשמור על טהרת הארץ ולהיטהר ( לדוגמה במדבר טו , כז - כט ; יט , י - יג ) ...  אל הספר
מוסד ביאליק