נושאים נבחרים א. עבודת המולך ופולחן האבות — העלאה באוב

פרק כ מתאר כמה מהעברות החמורות ביותר על חוקי התורה ואת העונשים עליהן — בראש הרשימה עומדת עבודת המולך . העובדים למולך עוברים שתי עברות חמורות במעשה אחד : עבודת אלילים זרה ושפיכות דמים . עבודת המולך כמוה כרצח , שכן המאמין המקריב ילד למולך שורף ילד חי , כפי שנאמר במפורש בתהלים " וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אש ֶ ר זבחו לעצבי כנען , ותחנף הא רֶ ץ בדמים " ( קו , לח ) . הרוצח חייב לקבל את עונשו מידי בית דין של מטה ( במדבר לה , לא - לג ) . זאת ועוד , חטאי עבודת המולך וההעלאה באוב אינם מופיעים לפי הסדר הקודם שבו הופיעו ( ויקרא יח , כא ; יט , לא ) , אלא בתחילת פרק כ ( פסוקים א - ו ) , המסודר על פי חומרת העונשים על המעשים ( הופמן ב , עמ ' . ( 49 - 48 עונש מוות חל על העובד את המולך וכן במקרים המפורטים אחרי עבודת המולך ( פסוקים ט - טו ) , אולם על עבודת המולך אלוהים מוסיף לעונש המוות עונש כרת — מחיקת השושלת כולה ( פסוק ג ) . ואם יקרה שבית המשפט יתעלם מהחטא ולא ינקוט צעדים מידיים , אלוהים עצמו יתערב ( פסוקים ה , ו ) ויגזור דין כרת על משפחת החוטא ועל משפחות כל אלה שנהו אחריו ( פסוק ה ) . הכתוב אף ...  אל הספר
מוסד ביאליק