פרק כ עונשים המוטלים על העובדים את המולך, המעלים באוב והעוברים על איסורי עריות