פסוקים יז-יח, יחידה 8 — תוכחה ואהבה

] יט , יז [ הקטע העוסק בחובות מוסריות מגיע לשיאו ביחידה אחרונה זו . ניתוח מדוקדק יותר מגלה ששני פסוקי היחידה יוצרים תקבולת . איסור תיקון נימוק יז לֹ א תשנא את אחי ָ ך בלבב ֶךָ ( אלא ) הוכח תוכיח את עמית ךָ ו לֹ א תשא עליו חטא יח לֹ א תקם ו לֹ א תטר את בני עמ ךָ ( אלא ) ואהבת לרע ָ ך כמו ךָ אני ה ' ( דיברתי ) יחידה זו מתמקדת במחשבתו של אדם , שחז " ל העריכו ברגישות את סכנותיה כשפסקו ש " שנאת חינם " היתה הגורם לחורבן בית שני ( יומא ט , ע " ב ) . מסורת ספרות החוכמה מפרשת " תשנא ... בלבבך " לאמור שהשנאה האסורה " בלב" שוכנת במסווה של צביעות שקרנית ( משלי י , יח ; כו , כד - כה ; קוגל , תנ " ך , עמ ' . ( 452  אל הספר
מוסד ביאליק