פסוקים יא-יג, יחידה 5 — מעשים

רבות מהקטגוריות בפסוקים יא - יג אפשר למצוא בפרק ה , פסוקים כ - כו ( מהמקור הכוהני , ( P ואין ספק שכותב הקטע הראשון ( ספר הקדושה ) ראה לנגד עיניו את הקטע האחרון ( לפרטים ראו מילגרום , פולחן ומצפון , עמ ' . ( 101 - 84 הפסוקים הנזכרים עוסקים בנושא אחד , ההפקעה הבלתי חוקית של רכוש . יש לציין שפסוקים יב - יג חורגים מהתבנית המגבילה של עונש על מעשי הפקעה מסוימים , ועושים זאת בהפיכתם לאיסורים מוסריים בסיסיים . ] יט , יא [ קטגוריית הגנבה חסרה בקטע המקביל ( ויקרא ה , כ - כו ) , ובמקומה מוצאים " גזל " . הסיבה היא שפסוקים יא - יב עוסקים במעשים שבסתר , ואילו פסוקים כ - כו בפרק ה עוסקים בשימוש גלוי ובלתי מוסווה בכוח ; קטגוריית הגזל נמנית בין המעשים הגלויים בפסוק יג ( מילגרום , שם , עמ ' . ( 93 - 89 הגנב והגזלן אולי יכולים לחמוק מסמכות השיפוט האנושית , אבל אלוהים ודאי יענישם , כפי שמרמזות המילים " אני ה "' החותמות כל חלק ( פסוקים ג , ד , י , יב , יד , טז , יח , כה , כח , ל , לא , לב , לד , לו ) . הדרישות המוסריות אינן מכוונות רק לבני ישראל , ודבר זה מתחייב מפסוקים לג - לד , המיישמים אותן על הגר . מהו...  אל הספר
מוסד ביאליק