פסוק ג, יחידה 1 — כיבוד הורים ושמירת שבת (אתיקה ופולחן)

האם מוזכרת לפני האב כאן ובפרק כא , פסוק ב , אך בכל המקומות האחרים האב קודם לאם . איך אפשר להסביר זאת ? חז " ל אומרים שאדם מכבד את אמו יותר מאשר את אביו מפני שהיא מדברת על לבו דברי כיבושין . לכן בדיבר " כבד " ( שמות כ , כב ) מזכיר אלוהים את האב לפני האם ... אדם פוחד יותר מאביו מאשר מאמו , מפני שהוא מלמדו את התורה . לכן בציווי ( ויקרא יט , ג ) הוא מזכיר את האם לפני האב ... כך הכתוב מכריז ששניהם שווים . רבי [ יהודה הנשיא ] אומר : גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאדם מכבד את אמו יותר מאביו לפי שהיא משדלתו בדברים , לפיכך הקדים את האב לאם בכיבוד ( שמות כ , כב ) , וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאדם מתיירא מאביו יותר מאמו לפי שהוא מלמדו תורה , לפיכך הקדים האם לאב במורא ( יט , ג ) — מקום שחסר השלים . או כל הקודם במקרא קודם במעשה ? תלמוד לומר " איש אמו ואביו תי ָ רוא ואת שבתתי תשמרו אני ה ' א לֹ היכם " — מגיד ששניהן שקולין זה בזה ( מכילתא בחודש ח , עמ ' . ( 232 זוהי פרשנות נאה , אך נראה שהפעם התשובה הסבירה ביותר היא מבנית : עשרת הדיברות הפוכים כאן הן בסדר האב והאם והן בסדר דיברות השבת ו...  אל הספר
מוסד ביאליק