פסוקים כד-ל — דברי תוכחה לסיכום

דינם של העוברים על האיסורים המופיעים בפרק יח הוא שהארץ תקיא אותם ( ראו גם ויקרא כ , כב - כג ) , משום שהארץ נטמאה בחטאם והיא תקיא מתוכה את היושבים בה . תאולוגיה אקולוגית זו אינה חידוש של ספר הקדושה , והיא כבר נזכרת בעונש על החטא האנושי הראשון : " ארו רָ ה האדמה בעבו רֶךָ " ( בראשית ג , יז ) . הערתו המחכימה של ר ' מאיר למילים אלה היא ששלושה עמדו בדין וארבעה נמצאו אשמים : אדם , חוה והנחש עמדו למשפט והאדמה קוללה בגללם ( אבות דרבי נתן נוסח ב מב , נח , ע " ב ) . לא מקרה הוא שחטאם הראשון של בני הזוג היה חטא מיני — ידעו " טוב ורע " , היינו קיימו יחסי מין , למרות האיסור ( ראו פרק יז נושא ב ) שהטיל על כך אלוהים . כמו כן לא מקרה הוא לדעתי שהמבול נגרם על ידי חטא מיני בוטה ( בראשית ו , א - ד ); ברור שהארץ נטמאה ( שם ו , יא , יג ) . הטומאה נבעה מהצטברות של פשעים אלימים שפשעו יוצאי חלציהם של בני האלים ובנות האדם . תוצאות זיווג חוצה גבולות זה היו הגורם המידי למבול ( בסוגיה זו אדון בזמן אחר ובמקום אחר ) . מכל מקום , מדברים ( כד , א - ד ) אנחנו למדים שעברות מין עשויות לטמא את הארץ , וכך גם מדברי ירמיהו ...  אל הספר
מוסד ביאליק