פסוקים נבחרים פסוקים ב-ה — התוכחה הפותחת

] יח , ב [ הנוסחה הרגילה שבה האל מציג את עצמו היא " אנכי ה ' א לֹ הי ךָ / ם " , וההנחה של שתי הגרסאות היא שהן שוות להצהרתו של אלוהים בברית סיני ( שמות כ , ב ; דברים ה , ו ) . חז " ל היטיבו לבטא חשיבות זו : " כך אמר המקום לישראל : ' אנוכי ה ' אלוהיך לא יהיה לך ' . אני הוא שקיבלתם מלכותי במצרים . אמרו לו : ' כן ' . וכשם שקיבלתם מלכותי קבלו גזרותיי" ( מכילתא דרבי ישמעאל בחודש ו , עמ ' ; 222 ספרא אחרי מות יג , ג ) . החזרה על הנוסחה ( פסוקים ב , ד , ה ) היא ביטוי ספרותי למקור האלוהי של החוקים , והיא מציבה את הסיבה שעל עם ישראל לשמור מצוות אלה . במובן זה מילים אלה מקבילות למילות הנבואה " דבר ה "' , ומכאן שכאשר אנחנו מוצאים שתי נוסחאות בסיומה של פרשת חוקים יש לראות בהן קיצור של " אני ה ' אלוהיכם ( דיברתי ) " ( פסוק ד ) ו " אני ה ' ( דיברתי ) " ( פסוק ה ) . ] יח , ג [ למצרים יוחסה הפריצות המינית ( יחזקאל טז , כו ; כג , ג , כ - כא ; וראו גם סיפור שרה בהרמון פרעה בבראשית יב , יד - טו וסיפור אשת פוטיפר בבראשית לט , ז - יב ) . ידוע שבמצרים הותרו נישואים בין אח לאחותו , ואף אברהם נהג כך ( שם כ , יב...  אל הספר
מוסד ביאליק