נושאים נבחרים א. קדושים תהיו — חלק ב (המשך הדיון בפרק יא, נושא ד, לעיל עמ' 108-106)

השינויים של ספר הקדושה ( , ( H אלה שנזכרו לעיל ואחרים , מקורם לדעתי באסכולה כוהנית חדשה , אסכולת ספר הקדושה , שקמה בסוף המאה השמינית לפסה " נ . אסכולה זו עסקה בכלל העם ומטרתה היתה מהפכנית , ליצור חברה שוויונית ( ראו ויקרא יז , ב ; פרק יט , נושא א ; פרק כ , נושאים ב , ד ) , מכאן שמרכז הווייתו של ספר ויקרא משנה בתפנית חדה את כל הנחות היסוד הקודמות . עכשיו , על פי אסכולת הקדושה , לכל אדם בישראל יש גישה אל הקודש ; מעכשיו האחריות לחיות חיים העולים בקנה אחד עם הקודש מונחת לפתחו של היחיד , וחיים אלה הם בהישג ידו של כל אחד . המכנה המשותף לחומר של ספר הקדושה ( פרקים יז - כז ) הוא נושא הקדושה . המכנה המשותף של ספר הקדושה וההיגיון העומד בבסיסו מופיעים בפרק יט . מבחינה הגיונית זהו הפרק שהיה צריך להציג את הקדושה , אך עורך ספר ויקרא רצה להדגיש את מרכזיותו של פרק יט לספר כולו , ולכן הקיף אותו במבנה כיאסטי — לפניו ואחריו — באסופות של איסורים הקשורים במין ( פרק יח ופרק כ ); כמו כן , כפי שנכתב במבוא לספר ( עמ ' , ( 8 - 6 במקומו הנוכחי פרק יט הוא מרכזו של ספר ויקרא . לאחר האיסורים המיניים באים אמצעי זהיר...  אל הספר
מוסד ביאליק