מעל — ה, יד-טו

" מעל " הוא מונח משפטי לעוול שהמקריב מבקש לתקן ( ויקרא ה , טו , כא ; במדבר ה , ו . והשוו עזרא י , י , יט ) , והוא היפוכו של " קודש " , על פי דברים לב , נא : " על אש ֶ ר מעלתם בי ... על אשר ֶ לֹ א קדשתם אותי בתו ְ ך בני יש רָ אל " . המכנה המשותף לכל מקרי המעל הוא החטא נגד האל , ולחטא זה יש שתי קטגוריות : מעל נגד מקום קדוש והפרת שבועה . שני סוגי המעל אמנם נראים שונים זה מזה , אולם יש ביניהם קשר עמוק : כאשר אדם מפר שבועה , הקודש הנפגע הוא האל עצמו , ה ' , שבשמו נשבעים ( ראו לדוגמה ויקרא כ , ג ; ישעיה נז , טו ; יחזקאל לו , כ - כב ; עמוס ב , ז ; תהלים קיט , ט ); יתר על כן , מעילה בקודש היא גם מעילה בברית , שכן יראת הקודש היא חלק מיחסי הברית . מכאן ששתי קטגוריות המעל חד הן : שתיהן פעולות נגד האל . הכללים הנוגעים להפרת שבועה אמנם מוצגים בכתוב בבירור , אולם חסרים לנו הרבה פרטים הנוגעים למעילה בקודש . מקור חתי מצביע על שני סוגי המעל כאחראים למגפה שפשטה בממלכה : מגפה מתפשטת בארץ החתים מאז ימי אבי , ומעולם לא העלנו קורבנות לנהר מלה ... החתים וגם המצרים נדרו לאל הסער החתי , החתים התעלמו מחובותיהם ...  אל הספר
מוסד ביאליק