ב. דחיית הטהרה האישית

מדוע רוככה העמדה באשר לקורבן החטאת במקרים המנויים בפרק ה ? אני מניח שקורבן החטאת המדורג הוא קטגוריה לעצמה , שנועדה לטהר מטומאה במקרים שאי – אפשר לעשות זאת מיד עם ההיטמאות . מכאן שהעוול שנעשה אינו המעשה הראשוני שגרם טומאה מלכתחילה , אלא מדובר עכשיו בטומאה נמשכת . מבקרים מודרניים נוטים לראות בפסוקים יא - יג " קורבן חטאת של עניים " , מתן אפשרות לאלה מפשוטי העם המוזכרים לעיל ( שם ד , כז - לה ) , שאין לאל ידם להביא בעל חיים מן הצאן או הבקר , להביא במקומו קורבן זול יותר לכפר על חטאיהם ( ראו למשל דה וו , ישראל , עמ ' ; 421 - 419 דה – וו , מחקרים , עמ ' ; 92 סניית ; נות ; אליגר ; רנדטורף , עמ' . ( 210 - 207 ואולם בפירוש זה קשיים רבים של סגנון והקשר , והוא אינו יכול לספק אותנו . משהו אחר מבדיל בין ארבעת המקרים שבפרק ה ומסביר מדוע מנחה פשוטה מתקבלת ( ראו מילגרום , ויקרא א , עמ ' . ( 308 לפנינו שלושה הבדלים , והם מתומצתים היטב בפירוש " כתר תורה " , מאת החכם הקראי אהרן בן אליהו " האחרון " מניקומודיאו , שנכתב במאה הי " ד . בפרק ד החוטאים נבדלים במעמדם החברתי , והחטא הוא חטא של הפרה בשוגג של מצוות ל...  אל הספר
מוסד ביאליק