נושא נבחר קורבן השמחה

שלוש קטגוריות לשלמים — נדבה ( קורבן מרצון ) , נדר ותודה . השמחה היא המשותפת לכל השלושה — " וזבחת שלמים , ואכלת שם , ושמחת לפני ה ' א לֹ הי ךָ " ( דברים כז , ז ) . קורבן הנדבה הובא כהבעת שמחה ספונטנית , יהא הגורם לה אשר יהא : " וישמחו העם ... כי בלב שלם התנדבו לה "' ( דברי הימים א כט , ט ); ואמר ר ' אלעזר ש " מכיוון שקיבלו עליהם דברים שלא היו חייבין עליהן , אפילו דברים שהיו חייבין עליהן העלה עליהן המקום כאילו מאיליהן קיבלו עליהן " ( ירושלמי שביעית ו , הל ' א [ לו , ע " ב = עמ ' . [( 196 שהרי בסופו של דבר מהו ערכו של דורון שניתן בכפייה ובציווי ? קורבן שמובא בלא רגש הוא לכל היותר מתנה סטרילית . את הנדר יש להקריב לאחר שהתנאי שהותנה בו התמלא : " וידר יע קב נדר לאמר : אם יהיה א לֹ הים עמדי ... וש בתי בשלום אל בית אבי , והיה ה ' לי לא לֹ הים " ( בראשית כח , כ - כא ) . ולבסוף , קורבן התודה . על פי תהילים קז למדים חז " ל שארבעה מקריבים קורבן תודה : " יורדי הים ( שם , כג - כה ) , הולכי מדבריות ( ד - ח ) , מי שהיה חולה ונתרפא ( יז - כב ) , ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא ( י - טז ) " ( ברכות נד ,...  אל הספר
מוסד ביאליק