ב. גיאוגרפיה מוסרית

כבר בפתח דבריי אדגיש : ספר זה אינו ספר על אפריקה ; זהו ניתוח ביקורתי ומרחבי פוליטי של ישראל דרך פירוק תהליכי דמיונו של המושג אפריקה והמשמעויות שהובנו בו . בהקשר זה נבחנת בספר ההנחה שבתודעת הציבור הישראלי אפריקה , כמושג גיאופוליטי , איננה אובייקט גיאוגרפי ניטרלי כי אם מושג מובנה באמצעות מערכות תרבותיות , אובייקטים לצריכה , תקשורת , וכמובן שיח פוליטי . כלי ניתוח חשוב בראייה זו הוא המושג גיאוגרפיה מוסרית , קרי הפרקטיקות התרבותיות והפוליטיות המסמנות ומגדירות לא רק טריטוריה ומדינות , אלא גם אזורים ( , ( regions קבוצות תרבותיות וטריטוריות אתניות וגזעיות ( . ( Shapiro 1994 ; McAlister 2005 גיאוגרפיה מוסרית מעצבת את הבניית הסדר העולמי והבנתו בהקשריו המרחביים מבחינה אתית , פוליטית וקוגניטיבית , והיא מושתתת על מערך טיעונים ונימוקים " אתיים חרישיים" המייצרים , משעתקים ומגבים סוגי שיח ופעולות של המדינה מבחינה מוסרית ופוליטית ( . ( Shapiro 1994 , 41 מייקל שפירו מראה כיצד התהוות המפה הגיאופוליטית וההתערבות של מדינות בטריטוריות אחרות נעשו טבעיות כל כך עד שרק באמצעות ניתוח ביקורתי אפשר לחשוף את מנגנונ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד