ביבליוגרפיה

מקורות ראשוניים רבי אברהם אבן עזרא , יסוד מורא וסוד תורה , השער השנים עשר , פיסקה ד , מהדירים יוסף כהן ואוריאל סימון ( רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן , תשס " ז ) . רבי אברהם אבן עזרא , פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא , מהדיר אשר וייזר ( ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק , תשל " ז ) . רבי אברהם אבן דאוד , ספר האמונה הרמה , הביא לדפוס שמשון ווייל , פרנקפורט שעל המיין , 1852 רבינו אברהם בר ' עזריאל , ספר ערוגת הבשם , מהדיר אפרים א ' אורבך ( ירושלים : הוצאת מקיצי נרדמים , תרצ " ט ) . רבי אברהם בר ' עזריאל , ספר ערוגת הבשם , מהדיר אפרים א ' אורבך , חלק רביעי ( ירושלים : הוצאת מקיצי נרדמים ) , תשכ " ג . אוצר המדרשים , מהדורת י " ד אייזנשטיין , ניו יורק תרע " ה . רבינו אייזיק טירנא , ספר המנהגים , ההדיר שלמה י . שפיצר ( ירושלים : מפעל תורת חכמי אשכנז , מכון ירושלים , תש " ס ) . הרב איסרליש , משה ( הרמ " א ) , שו " ת רמ " א ( קראקא : ת ) . רבי אליהו ב " ר שלמה ( הגר " א ) , באור הגר " א על תקוני הזהר , רבי אלימלך מליז ' נסק , נועם אלימלך , ליקוטי שושנה ( לבוב , תקמ " ח ) . רבינו אליעזר בן רבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד