פרק ד: דמות האל

כדימוי כבוד האל : ומראה הכבוד כפי רצונו וחפצו הצורה המופלא מנושאה מוזהרה מוצהרה מובדקה מחושקה ומראה כבוד ה ' כאש אוכלת וקראו השכינה ופעמים רואה בלא צורה כי אם אורה בלי ראות לכל יצירה ושומע הדבור ורואה החזון מראה מופלאה ויאמר ראיתי את ה ' את לרבות כבודו וכפי הנראה לעין כבודו גדלו גדול אדונינו . לדימוי האש סיבה הקשורה לאסוציאציה של עולם הדימויים העל אנושי . בבטאה תחושות של אימה מחד גיסא וברק וזוהר מאידך גיסא ממחישה האש את העל אנושי , את מה שהאדם איננו יכול להשיג : שכל דבר מצוחצח ונקי תוארו כניצוצי אש יוצאים ממנו , כגון הסייף המרוטה ומוברקה כשתוציאנה מן תערה יוצא ברק ממנה . וכל אבן יקרה ומשובחת כשתביט בתוכה נראה כמו אש בתוכה . ואבן הבדולח שדמותה כמים תשים אותה כנגד השמש תצא ממנה אש . וכן העבים המליאים מים כשפוגעים זה בזה ברקים יוצאים מהם . משמעות עולם דימויים על אנושי זה הוא ייחוס מאפיינים שאינם קשורים לציות ולהתנהגות ההלכתית או האתית , ותפקידם הענקת עומק ועצמה ליישות האלוהית . ד . יתרונות הדימוי וסכנותיו מטבעם של דיונים תיאולוגים הוא שהם עוסקים בצדדים התיאורטיים של האל , של קיומו ושל מחו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד