המעלות לירושלים במבט מזרחה AO) " : pn->)3 'המעלה הרומי'; במרכז: עמדות התורכים (היום: הר המנוחות); משמאל: הדרך VCf העןלה ממוצא לירושלים; בפינה העליונה מימין: דיר יאסין ובפינה משמאל: ליפתא (The ascents to Jerusalem, looking east (AC „ ;(Right: "The Roman Ascent"; center: the Turkish positions (today's Har HaMenuchpt ;left: the road climbing up from Motsa to Jerusalem; top right corner: Dir Yassin village left corner: Lifta village