1.7. תקציב הישיבות והכוללים

. 1 . 7 . 1 הנורמה בשנים 1997 - 1980 קפץ בלמעלה מפי ארבעה מספר תלמידי הישיבה הנתמכים על ידי משרד הדתות — מכ – 46 , 000 לכ – . 193 , 000 התקציב לכל תלמיד עלה באותן שנים בלמעלה מפי שניים ( . ( Swirski , Konur , and Yecheskel , 1998 בשנים שלאחר מכן עלה מספר בחורי הישיבות והכוללים בקצב מתון יותר , והתמיכה בהם נותרה יציבה . כך למשל , גובה התמיכה באברך " כולל " שעמד בשנת 2002 על 736 ש " ח בחודש נותר דומה , בניכוי המדד , והגיע בשנת 2010 ל – 828 ש " ח לחודש . . 1 . 7 . 2 התכנית הממשלתית הנוכחית התכנית הכלכלית לשנים 2014 - 2013 הפחיתה את תקציב המוסדות התורניים מ – 909 מיליון ש " ח בשנת 2012 ל – 650 מיליון בשנים 2014 - 2013 והגדילה את התמיכה היחסית בישיבות מעודדות גיוס לעומת התמיכה בישיבות חרדיות . בעקבות זאת שיעור התמיכה בתלמיד ישיבה חרדי ירד בשנת 2014 ל – 240 ש "ח ובאברך ( תלמיד ישיבה נשוי ) ל – 432 ש " ח , קיצוץ של כמעט % 50 לעומת שנת . 2010 בהתאם להסכם הקואליציוני ( 2015 ) בין הליכוד למפלגות החרדיות עלה התקציב לבחור ישיבה החל באוגוסט 2015 ל - 430 ש " ח בחודש ולאברך כולל ל - 774 ש " ח בחודש ,...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר