תשובות לשאלות סיכום

תשובה 4 . 1 המתח השלוב המרבי של הוא : 110 = 190 . 52 V = V 3 Lrms () 2 = 190 . 52 2 = 269 . 44 V = VV ( max ) ( LLrms ) מתחה המופעי מרביה נתון ידי-על : V L ( max ) 269 . 44 V == = 155 . 56 V O ( max ) 33 חשבנ את יםערכה האחרים : תשובה 4 . 2 המתח השלוב המרבי הוא : המתח המופעי המרבי נתון על-ידי : נחשב את הערכים האחרים : תשובה 4 . 3 המתח המופעי הוא :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה