איור ‭4.13‬ צורות גלים במיישר גשר תלת-מופעי עם עומס RL כאשר ‭L >> R‬