4.3.2 מיישר גשר תלת-מופעי עם עומס RL

המעגל זהה למעגל שבאיור , 4 . 9 למעט הסליל המחובר בטור לנגד העומס . ננתח את המעגל בהנחה . L >> ש-R תנאי זה מאפשר להניח שהזרם שזורם דרך העומס הוא קבוע . צורות הגלים של הזרמים הזורמים בדיודות היישור הופכות לגל ריבועי , כפי שמוצג באיור . 4 . 13 3 הרחבה- רשות צורת הגלים של המתח על הסליל ועל ההתנגדות במוצא מופיעים באיור . 4 . 14 האדווה במוצא מושפעת ממפל המתח על הסליל . בהנחה שהזרם שזורם דרך העומס הוא קבוע , המתח הממוצע במוצא נתון על-ידי : ( 4-16 ) = 0 . 955 VV Oavg )( L ( max ) הזרם הממוצע שווה , בקירוב , לזרם היעיל : V O ( max ) ( 4-17 ) Oavg () II ( Orms ) == 0 . 955 I O ( max ) = 0 . 955 R היות שכל דיודה מוליכה משךב של שליש חזורמ , הזרם הממוצע הזורם ךדר כל דיודה שווה לשליש מהזרם הממוצע הזורם דרך העומס :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה