איור ‭4.8‬ צורות הגלים של הזרמים בעומס ובדיודות במעגל שבו ‭L >> R‬