איור ‭4.2‬ צורות הגלים של מתח המבוא (מתחים מופעיים) במיישר תלת-מופעי חד-דרכי