איור ‭3.38‬ מתח המבוא ומתח המוצא כתלות בזמן במיישר חד-דרכי עם קבל