3.3.5 יישור דו-דרכי באמצעות גשר דיודות עם עומס RLE

ננתח מקרה שבו מיישר גל שלם מזין עומס . RLE הוספת סוללה עלולה לגרום לחוסר רציפות בזרם העומס . המעגל מוצג באיור . 3 . 32 כאשר מתח המבוא V s הוא . V s ( t ) = V sin ( tw ) הזרם המוצע בתלות בזמן הוא : אם ערכו של E גבוה , ייתכן שהזרם במעגל לא יהיה רציף . אם נניח שבמעגל זורם זרם רק בפרקי הזמן שבהם , a < tw < b כאשר הזווית a היא הזווית שבה הדיודות מוליכות ו- b היא זווית ההולכה , 5 רשות אז :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה