איור ‭3.30‬ צורות הגלים בשיניוני של השנאי ובמוצא של מיישר גשר עם עומס RL