איור ‭3.25‬ תרשים סכמתי של המחצית השנייה של המחזור של מיישר גל מלא בשיטת גשר דיודות