איור ‭3.21‬ צורות הגלים של הזרמים במעגל מיישר דו-דרכי עם עומס RL