איור ‭3.20‬ צורות הגלים של המתחים במעגל מיישר דו-דרכי עם עומס RL