תשובות לשאלות סיכום

תשובה 2 . 1 תשובה 2 . 2 תשובה 2 . 3 א . נבחר : 55 V = × 1500 = 825 V D 1 100 V 1500 =-825 = 675 V D 2 נחשב את הזרמים ידי-על יחס ישר : D 1 : I mA 500 V DI 1 825 V 1 825 I == 1 . 65 mA D 1 500 D 2 : I mA 200 V DI 2 675 V  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה