2.5 חיבור דיודות הספק במקביל

ביישומים שבהם נדרשים זרמים גבוהים מקובל לחבר דיודות במקביל , כפי שמוצג באיור . 2 . 10 גם בחיבור כזה הזרמים דרך הדיודות אינם זהים . דיודה שמפל המתח עליה קטן יותר זורם דרכה זרם גדול יותר מזרם המרבי המותר והיא תינזק . לדוגמה , באיור 2 . 11 מחוברות במקביל שתי דיודות בעלות מספר קטלוגי זהה , אך בעלות מאפיינים שונים במקצת כתוצאה מפיזור מאפיינים טבעי בעת הייצור . לכל אחת מהדיודות מחובר , בטור , נגד . 2 הרחבה-רשות למרות שמפל המתח על כל אחת מהדיודות זהה , עקב החיבור המקבילי , הזרם דרך דיודה , I , D שונה מן הזרם I הזורם בדיודה . D אפשר להקטין את ההפרש בין הזרמים של כל אחת מהדיודות על-ידי הוספה של סלילים בעלי השראויות זהות , או על-ידי חיבור של נגדים , כפי שמוצג באיור . 2 . 12 3 בעזרת המשוואות הבאות נחשב את התנגדותם של הנגדים באיור : 2 . 12  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה