איור ‭2.7‬ הוספת נגדים לאיזון מפל המתח של דיודות המחוברות ביניהן בטור