איור ‭2.3‬ תנועת מטענים בצומת pn א. בעת קוטביות הפוכה ב. בעת קוטביות ישרה