שאלות סיכום

שאלה 1 . 1 נגד משתנה בעל התנגדות 10 מחובר לעומס בעל התנגדות . 20 מתח המקור , , V המזין את המעגל הוא . 230 V א . חשב את הנצילות המזערית של המעגל . ב . חשב את ההספק המתפזר בעומס ובנגד המשתנה . שאלה 1 . 2 בקרת הספק בעומס שהתנגדותו 20 מתבצעת באמצעות מתג אלקטרוני , המחובר בין העומס ובין מקור . 230 V חשב את ההספק הנמסר לעומס כאשר גורם המחזור הוא . 35 % שאלה 1 . 3 עבור המעגל שבאיור 1 . 8 נתון שמתח המקור הוא SV = 230 V והתנגדות נגד העומס היא . 10 חשב את ההספק הממוצע המתפתח בעומס אם נתון שזווית ההצתה היא . / 4  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה