איור ‭1.9‬ מתחים שונים כתלות בזווית חשמלית במעגל העקרוני באיור ‭1.8‬