אינדקס

העתיקן חמם מי ם , ~ ו ; א ) ) ד " . ב"ו :, ~ 9 ~ ' י' ם ry ~ ד J : ) איוב ב"ו , ( 18 א אוטומטי מחסנית 253 , אוטומטים סופיים , 294 , 249-252 , ראה גס דיאגרמת מעברים הכוח של , 250-252 חסרונות של 295 , 250-252 , מחקר על , 253 סדרתיות של 293 , עם מחסנית , ראה אוטומטי מחסנית אוילר , ליאונרד 170 , אויקלידס 274 , 7 , אוניברסליות אלגוריתמית , 2-254 18 , ראה גס אלגוריתמים אוניברסליים אוניברסליות של שפות תכנות , 78 , ראה גס התיזה של צירץי וטיורינג אופטימיזציה קומבינטורית 179 , אורקל , 202 אי-כריעות גבוהה , 212-216 אי-דטרמיניזם , 174 , ראה גס זמו פולינומיאלי  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה