אחרית דבר

טוכ אחרית רכר . , T י ' , -:- ' t 7 א ) כ . ז ינ : יו ( הלתק ( 8 , 1 ובכן , עשינו דרך ארוכה . התחלנו מן המושגיס הבסיסייס של הבעיה האלגוריתמית ופתרונה ; דנו באופניס המרכזייס שבהס נבניס אלגוריתמיס ונכתביס , כמו גס בנכונותס וביעילותס . ראינו בעיות בלתי סבירות ובעיות בלתי ניתנות לחישוב , והראינו שמושגיס אלה אינס רגישיס לבחירתס של מודל החישוב ושל השפה שבה נכתביס פתרונות . דנו גס במקבילות , בהסתברות ובהיוריסטיקות . במבט לאחור , זיהינו שלושה סוגיס שוניס של מורכבות שאיתס מנסה האלגוריתמיקה להתמודד . לגבי כל אחד מהס נותרו מכשוליס רצינייס , שנראה כי כדי להתגבר עליהס דרושיס חידושיס רעיונייס משמעותייס . הסוג הראשון של המורכבות שאיתו מתמודדת האלגוריתמיקה הוא מורכבות חישובית , או סיבוכיות חישובית . ( computational complexity ) כאן אנו מחפשים פתרונות יעילים לבעיות אלגוריתמיות מוגדרות היטב . יעילות מוגדרת על פי צריכת משאבים , כגון זמן חישוב , מקום בזיכרון וגודל חומרה . בעיות אלגוריתמיות חדשות מציבות אתגריס חדשים - מציאת האלגוריתמים היעילים ביותר והוכחת חסמים תחתונים מתאימיס . אלה חשובים ודחופים במיוחד ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה