12 אלגוריתמיקה ואינטליגנציה או האם הם טובים יותר מאיתנו?

בי כער אככי ~ יא : ~ ~ ור , ~ - ; נת ם ' -, ' , 1 , ~~ ., מ ) שי ( 2 ~ , ; ך : r ל נם כ . -ל i 1 ~? א ) i ? ' ! מ' ) שי ז"ט , ( 21 כבר נאמר שהשאלה האס מסונליס מחשביס לחשוב דומה לשאלה האס מסונלות צוללות לשחות . ההקבלה כאן בהחלט במקומה . אף על פי שכולנו יודעיס פחות או יותר למה מסונלות צוללות - והן אכן מסוגרות לבצע פעולות דומות לשחייה - שחייה ייאמיתית" היא פעולה שאותה אנו מייחסיס ליצוריס אורננייס , כנון בני אדס ודניס , ולא לצוללות . בדומה לכך , אף על פי שבשלב זה יש לך בוודאי מושנ טוב למדי על טבעה של האלנוריתמיקה , ומכאן נס על יכולותיהס של מחשביס , הרי יכולת חשיבה אמיתית אנו מייחסיס לבני אדס , ואולי אף לקופיס ולדולפיניס , אך לא לאוסף סיביות שעשויות מסיליקון פרק פחות טכני זה עוסק בקשר שבין חישוב ממוכן לבין אינטליננציה אנושית . הנושא טעון רנשית , וכמעט כל התייחסות אליו מעוררת מחלוקת עזה . אנו , מצידנו , ננסה כמיטב יכולתנו להימנע מעיסוק במחלוקות אלה . במקוס זאת , נדון במידת הרלוונטיות של תחוס האלנוריתמיקה , כפי שתואר בספר זה , להדמיה ממוחשבת של אינטליננציה אנושית . נצביע בעיקר על בעיות וקשייס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה