איוך ‭11.7‬ כיסוי הגרף כשלושה צכעיס וחשיפת זוג צמתיס שכניס