איור ‭11.3‬ מחלקות סיבוכיות לפתרונןת הסתברותיים פןלינומיאליים