10 מקבילות ובו-זמניות או איך עושים את זה בשיתוף פעולה?

ט ;; 1 וים ם :: ז ~~~ ~ - ;; ז ~ י r י ) תקהל ( 9 ד . ; : i ? ר : ו ניתל תא fJ . ry יי' אחת אי-אתח " .. ., ~ - ) שמות ( 12 , ל"ו מטפריס שלפני זמן מה נערכה באזור לוט-אנגילט אליפות העולס בבנייה מהירה של בתיס . כמה חברות השתתפו בתחרות , וחלק מן הפעילויות אף הוקרנו בטלוויזיה . נקבעו כלליס נוקשיס שהיה על הבוניס לעמוד בהס , כגון שטח מגוריס כולל מינימלי , מטפר חדרים , קיומס של שירותיס מטוימיס , שימוש בחומריס אלה ואלה , וכן הלאה . נאטרה בנייה כלשהי מראש , למעט הנחת היטודות . בתיס נחשבו כגמוריס כאשר ניתן היה להיכנט ולגור בהס ממש ; מערכות האינטטלציה והחשמל צריכות היו להיות מותקנות כראוי ולתפקד בלא תקלות , כל המכשירים צריכים היו להיות מחוברים לרשת החשמל , חזית הבית צריכה הייתה להיות מעוטרת עצים ודשא , וכן הלאה . אולם , לא הוטלה שום מגבלה באשר למטפר האנשים העושים בו-זמנית במלאכה . הזוכה הפעיל כ-200 עובדים , והבית היה מוכן לאחר קצת יותר מארבע שעות ! זוהי דןגמה מרשימה ליתרונות שמציעה עבודה סימולטנית , או בו-זמנית ;( conc urrent ) אדם אחד העובד בגפו היה זקוק להרבה יותר מאשר שעות טפורות כדי להשלים את ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה