איור ‭9.13‬ יישום עקרון שובד היונים על אוטומטים סופיים