איור ‭9.8‬ תכנית אןניברסלית בשפה ו L עבןר תכניות ‭L2-ב‬