איור ‭7.5‬ צריכת הזמו של פתרונות היפותטיים לבעיית שיבוץ הקופים (ההנחה היא שביצוע הוראה אחת דורש מיקרו-שנייה)