איור ‭6.2‬ חיפןש בינרי בספר טלפןנים קטן (מספרי הטלפןן הןשמטן)