5 נכונותם של אלגוריתמים או איך עושים את זה נכון?

שגואות שפה אחד מטוגי השגיאות השכיחים ביותר בעת הכנתו של תכניות מחשב נובע מהפרת כללי התחביר של שפת התכנות . נתקלנו בשגיאות מטוג זה בפרק קודם . לכתוב for Y from 1 until N do במקום for Yfrom 1 to N do כפי שדורשת השפה , הרי זו שגיאה , אולם איו זו שגיאה באלגוריתם . שגיאות תחביר אינו אלא תוצאה מטרידה של העובדה שיש להציג אלגוריתמים , המיועדים לביצוע באמצעות מחשב , בלבוש פורמלי . אחד מתפקידיהם של מהדרים ומפרשים לאתר שגיאות תחביר . הם יודיעו עליהן לתכניתן , וזה יוכל בדרך כלל לתקן אותו ללא מאמץ רב . בנוטף , וכאו למהדרים יתרון על פני מפרשים , מהדר חכם ינטה לתקן בעצמו טוגים מטוימים של שגיאות תחביר , ובכך יאפשר את התרגום הרצוי לשפת מכונה ( ראה פרק . ( 3 מהדר אינו מוגבל , כמו מפרש , לטפל בשורה אחת או בהוראה אחת של התכנית בזמן נתון . כמו כו , הוא מתוכנת על פי רוב לאתר שגיאות מתוחכמות יותר , כאלה שאינו מפירות כללי תחביר מקומיים של השפה אלא גורמות לטתירות ביו חלקים שונים של התכנית , שיכולים להיות רחוקים זה מזה , בדרך כלל ביו הגדרה לביו הוראת ביצוע . דוגמאות של שגיאות מטוג זה הו פעולות חשבוניות על משתני...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה