4 שיטות אלגוריתמיות או איך עושים את זה באופן שיטתי?

, t ~ כיל I j ב ר j ~; , ך ~ רך . ת 1 ! - ךן ( תהלים ליינ , ( 8 אס כן , נדמה שאנו יכוליס להתקדס עתה ולהשליס בשמחה את ביצוע המטלות האלגוריתמיות שלנו , אנו יודעיס כבר כיצד בנוייס אלגוריתמיס וכיצד לארגן את העצמיס שבהס הס מטפליס ; אנו יודעיס גס לכתוב אלגוריתמיס באופן שיתאימו לביצוע באמצעות מחשב , אנו מסוגליס אפוא לומר למעבד שלנו מה עליו לעשות ומתי , אולס , זוהי הערכה נאיבית מדי , ואנו נראה סיבות שונות לכך בהמשך . ובכן , אחת הסיבות נובעת מכך שלא הצגנו כאן כל שיטה שניתן להשתמש בה כדי לפתח אלגוריתס , אמנס טוב ויפה לדבר על המבנים העומדיס לרשות אלגוריתס - כלומר על החלקיס שעשוייס להרכיב אותו - אולס עלינו לומר משהו גס על הדרכיס שבהן ניתן להשתמש בחלקיס הללו ליצירת השלס , בפרק זה נסקור כמה שיטות אלגוריתמיות , ( algorithmic methods ) כלליות למדי , שאותן יכול מתכנן להפעיל בחיפושיו אחר פתרון לבעיה אלגוריתמית , יש לציין שאין מרשמיס טוביס ליצירת מרשמיס ; כל בעיה אלגוריתמית היא אתגר בפני עצמו עבור מתכנן האלגוריתס , ישנן בעיות שפתרונן מידי , ישנן בעיות מורכבות , אחרות נראות במבט ראשון קלות לפתרון אולס עיו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה